Затверджено рішенням

2 сесії Гніванської міської ради

7 скликання  №8  від 22.12. 2015 року

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи  Гніванської міської ради

Розділ 1

Загальні положення

Регламент роботи Гніванської міської ради є нормативно-правовим документом, який встановлює порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії  і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного.

1.Гніванська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування

Гніванська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Гнівань та с. Грижинці та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

В своїй діяльності Гніванська міська рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, цим Регламентом, Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами, Статутом територіальної громади м.Гнівань.

2.Кількісний склад міської ради

Загальний (кількісний) склад міської ради становить 26 депутатів.

3.Правомочність міської ради

Міська рада є правомочною, якщо обрано не менш як дві третини депутатів від загального (кількісного) складу ради, повноваження яких визнано міською територіальною виборчою комісією.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, унаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада є правомочною за наявності більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради.

У разі дострокового припинення повноважень депутата, входження до складу ради нових депутатів відбувається відповідно до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

4. Строк повноважень міської ради

Строк повноважень Гніванської міської ради встановлюється згідно чинного законодавства.

У разі якщо до ради наступного скликання обрано менше двох третин її складу, Гніванська міська рада 7 скликання продовжує здійснювати свої повноваження до обрання необхідної кількості депутатів.

5. Повноваження міської ради

Гніванська міська рада розглядає і приймає рішення з питань, віднесених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами до відання представницьких органів місцевого самоврядування.

6. Акти міської ради

Гніванська міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші правові акти у формі рішень.

7. Обов’язковість рішень міської ради

Рішення Гніванської міської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання міським головою, секретарем, депутатами, постійними комісіями і виконавчими органами ради, усім, розташованим на території міської ради об’єднанням громадян, підприємствам незалежно від форм власності, установам та організаціям, посадовим особами, а також громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території міста Гнівань та с. Грижинці.

8. Обов’язковість законних вимог міської ради та її органів

На вимогу Гніванської міської ради і створених нею органів керівники розташованих або зареєстрованих у місті Гнівань та с. Грижинці підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на пленарне засідання ради або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на запити депутатів.

9. Міська рада – юридична особа

Гніванська міська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

10. Мова міської ради, її органів та посадових осіб

Робота Гніванської  міської ради ведеться державною мовою.

 

 

Розділ 2.

Організація роботи міської ради

11. Порядок діяльності міської ради

Порядок діяльності Гніванської міської ради визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

12. Форми роботи міської ради

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, засідання тимчасових контрольних комісій та інших утворених радою органів, засідання колегії голів постійних комісій, загальні збори депутатів, засідання депутатських груп та фракцій, засідання погоджувальної ради депутатських фракцій.

13. Планування роботи міської ради

Гніванська міська рада проводить свою роботу за планом.

Плани роботи міської ради складаються на півріччя, попередньо обговорюються на засіданні колегії голів постійних комісій, у постійних комісіях і затверджуються радою на її пленарному засіданні.

14. Внесення пропозицій до планів роботи міської ради

Пропозиції до плану роботи Гніванської міської ради можуть вносити: міський голова, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи, фракції, виконавчий комітет міської ради, загальні збори громадян.

Пропозиції до плану роботи міської ради подаються не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного півріччя секретареві ради, який після узагальнення організує підготовку відповідного проекту рішення, попередній його розгляд у постійних комісіях та на засіданні колегії голів постійних комісій. Проект рішення на розгляд міської ради подає міський голова.

15. Виконання плану роботи міської ради

Організацію виконання плану роботи міської ради здійснює секретар міської ради. По закінченні півріччя на черговій сесії секретар міської ради доповідає раді про виконання плану роботи.

У разі якщо який-небудь пункт плану роботи міської ради не виконано, рада приймає відповідне рішення про перенесення терміну його виконання. Питання, які втратили актуальність, або розгляд яких визнано недоцільним вилучаються із плану за рішенням ради.

16. Контроль за виконанням рішень міської ради

Контроль за виконанням рішень міської ради покладається на постійні комісії, що визначається окремим пунктом у прийнятих рішеннях.

Організаційну і методичну роботу щодо здійснення контролю постійними комісіями за виконанням рішень міської ради забезпечує секретар міської ради.

Секретар міської ради:

1) у 15-денний термін з дня проведення сесії направляє в постійні комісії прийняті на сесії рішення для обліку і формування контрольних справ;

2) станом на перше число першого місяця кожного кварталу надає постійним комісіям перелік рішень міської ради, що знаходяться на контролі;

3) до 10-го числа місяця після закінчення кварталу організує надання постійним комісіям інформації про стан виконання рішень міської ради;

4) організує підготовку проектів рішень до розгляду міською радою про зняття з контролю рішень міської ради за пропозиціями постійних комісій.

 

Розділ 3.

Підготовка питань і попередній їх розгляд у міській раді

17. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд міської ради (ініціатори)

Пропозиції щодо питань на розгляд у Гніванській міській раді можуть вносити:

1) міський голова;

2) постійні комісії;

3) депутат (депутати);

4) депутатські групи, фракції;

5) виконавчий комітет міської ради;

6) загальні збори громадян;

7) органи самоорганізації населення.

18. Процедури розгляду питань у міській раді

Процедура розгляду питання в міській раді передбачає:

1) внесення пропозиції щодо розгляду питання (ініціювання);

2) вивчення питання і підготовку проекту рішення;

3) попередній розгляд проекту рішення;

4) розгляд питання на пленарному засіданні міської ради з прийняттям відповідного рішення.

19. Порядок ініціювання розгляду питань у міській раді

Підставою для розгляду питання в міській раді, залежно від того, хто із суб’єктів, зазначених у пункті 17 Регламенту, є ініціатором, можуть бути:

1) розпорядження міського голови;

2) звернення постійної комісії до міського голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо звернення про внесення питання на розгляд міської ради;

3) письмове звернення депутата (депутатів) до міського голови;

4) письмове звернення депутатської групи, фракції до міського голови, підписане її керівниками;

5) рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд міської ради;

6) протокол проведених відповідно до вимог Статуту територіальної громади м. Гнівань та с. Грижинці загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу;

7) рекомендації громадських слухань.

Ініціатор має чітко сформулювати питання, увійти з пропозицією про внесення питання в план роботи міської ради чи розглянути його позапланово на черговій сесії ради, указати, хто готує проект рішення і доповідає на пленарному засіданні ради. Ініціатор може звернутися до міського голови з проханням доручити підготовку проекту рішення та виступу з доповіддю на сесії відповідним виконавчим органам ради.

20. Підготовка проектів рішень

Проект рішення готує ініціатор розгляду питання в міській раді або, за розпорядженням міського голови чи за дорученням міської ради, відповідні виконавчі органи міської ради (відділи, управління).

Розробник проекту рішення несе відповідальність за відповідність друкованого і електронного примірника проекту рішення.

Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні міської ради. Ініціатор розгляду питання в раді, якщо він не готує проекту рішення, має право на співдоповідь.

Міський голова, постійні комісії міської ради, депутат (депутати), депутатські групи, фракції мають право вносити альтернативні проекти рішень з питань, внесених на розгляд міської ради.

Розробники внесеного альтернативного проекту рішення мають право на співдоповідь на пленарному засіданні міської ради.

21. Вимоги до проектів рішень

Проекти рішень повинні відповідати чинному законодавству України.

Текст проекту рішення має містити:

1) заголовок, у якому зазначаються найменування міської ради, порядковий номер скликання, порядковий номер сесії; дата, місце прийняття і номер рішення, назва питання, з якого приймається рішення;

2) преамбулу, у якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, частини, пункту, підпункту, абзацу);

3) власне рішення, виклад якого починається після слів: «Гніванська міська рада вирішила:»;

4) додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення)

Проекти рішень підписують їх ініціатори (відповідно до пункту 17 Регламенту). У разі внесення питання на розгляд міської ради виконавчим комітетом чи постійними комісіями проект рішення візується:

керівником відповідного відділу виконавчого комітету міської ради за належністю;

фінансовим управління міської ради (для питань, які пов’язані з коштами);

юридичним відділом міської ради;

секретарем міської ради».

Альтернативні проекти рішень залежно від того, хто їх вносить (пункт 20 Регламенту), підписують міський голова і визначений ним розробник проекту, голова постійної комісії, депутат (депутати), керівники депутатських груп і фракцій. У разі внесення питання на розгляд міської ради виконавчим комітетом проект рішення візується на звороті першого аркуша.

Відповідні виконавчі органи ради (їх відділи, управління) надають аргументовану інформацію про можливість виконання рішень у разі їх прийняття, відповідність міському бюджетові, можливі наслідки тощо.

22. Попередній розгляд проектів рішень

Не пізніше як за 5 днів підготовлені і оформлені належним чином проекти рішень у друкованому вигляді подаються секретарю ради. Секретар ради їх реєструє, робить позначку про реєстрацію на копії проекту рішення, організує попередній розгляд у профільних постійних комісіях.

Постійні комісії на своїх засіданнях розглядають проекти рішень, висновки правового управління та виконавчих органів ради і готують власні висновки у формі рекомендацій міській раді.

Після попереднього розгляду в профільних комісіях проект рішення має бути розглянутий у постійній комісії з питань правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту на предмет його відповідності вимогам Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів.

Проект рішення, відносно якого постійною комісією з питань правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту зроблено висновок про його невідповідність повністю або частково Конституції або законам України, для розгляду на пленарному засіданні не виноситься і повертається для доопрацювання ініціатору.

Протоколи засідання постійної комісії є відкритими. В разі надходження запитів від громадян їм можуть надаватись витяги з протоколів комісій відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

23. Матеріали до сесії міської ради

Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи надаються депутатам не пізніше як за 5 днів до початку сесії.

У виняткових випадках, що стосуються життєдіяльності міста, вони можуть надаватися перед початком пленарних засідань.

У проекті порядку денного має бути перелік питань, що пропонуються до розгляду, із зазначенням доповідача питання.

Матеріали до кожного питання, винесеного на сесію, мають містити:

1) проект рішення;

2) довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали, за необхідності;

3) пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли.

24. Припинення розгляду питань у міській раді їх ініціаторами

Ініціатор розгляду питання в міській раді, у разі якщо він сам готує проект рішення, має право відповідним зверненням до міського голови зняти з розгляду це питання і припинити процедуру його проходження в міській раді на будь-якому етапі.

 

Розділ 4.

Сесія міської ради

25. Сесія міської ради – основна форма її роботи

Гніванська міська рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

26. Перша сесія Гніванської міської ради нового скликання

Новообраному депутату міської ради пропонується не пізніш як за 10 днів до початку сесії надіслати свої попередні побажання щодо входження до складу тієї чи іншої постійної комісії.

Для розробки проекту порядку денного першої сесії міської ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи апарат виконавчого комітету міської ради попереднього скликання організує формування Підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів міської ради. Вона складається з представників – депутатів, що є членами різних партій.

Перше засідання Підготовчої депутатської групи скликає секретар міської ради попереднього скликання не пізніш як за 20 днів до початку першої сесії міської ради нового скликання.

Підготовча депутатська група обирає із свого складу голову групи. Група формує свою структуру, здійснює роботу на засадах, встановлених для постійних комісій (за винятком контрольних повноважень і права проведення закритих засідань), і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій міської ради. 

Новий склад міської ради вважається обраним в день офіційного повідомлення Територіальною виборчою комісією по виборах депутатів місцевих рад про обрання кількісного складу ради, визначеного відповідно ст. 5 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Якщо міська рада не скликається на першу сесію в строк, зазначений в п.2 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", депутати збираються самі у наступний після закінчення цього строку день.

Перше після виборів пленарне засідання міської ради відкриває Голова Територіальної виборчої комісії і інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень. Далі засідання міської ради веде міський голова.

Міська рада до створення постійних комісій проводить засідання за таким порядком денним:

1)       обрання тимчасової Лічильної комісії;

2)       розгляд і затвердження порядку денного сесії;

2)   обрання секретаря міської ради;

3)   обрання заступника (заступників) міського голови;

4)   попереднє обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій міської ради;

5)   створення постійних комісій міської ради.

 

Лічильна комісія створюється міською радою з числа депутатів міської ради на підставі пропорційного представництва від різних партій та безпартійних, а також з урахуванням їх домовленості про відступ від такого представництва. Вона створюється шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

27. Лічильна комісія

Для проведення таємного голосування і визначення його результатів обирається Лічильна комісія. Лічильна комісія проводить також підрахунок голосів під час відкритого голосування або визначає присутність депутатів на засіданні за дорученням головуючого на засіданні.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться гласно і лише відкрито. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

 

28. Порядок скликання чергових і позачергових сесій міської ради

Чергові сесії Гніванської міської ради (крім першої) скликає міський голова в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок не рідше ніж один раз на місяць.

В інших випадках сесію (позачергову сесію) може бути скликано за обставин і в спосіб, викладені в частинах 6, 7, 8 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів (у виняткових випадках – не пізніше як за день) до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії ради.

29. Правомочність сесії міської ради

Сесія Гніванської міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради, тобто 13 депутатів.

 

 

30. Реєстрація депутатів, присутніх та запрошених

Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії шляхом проставлення особистого підпису у реєстраційному листі, а також в ході засідання в міру необхідності шляхом підрахунку членами рахункової комісії депутатів, що знаходяться в сесійному залі. Головуючий має право відкрити сесію при наявності депутатів в кількості, що перевищує половину від загального складу ради. Якщо протягом однієї години кількість депутатів, що зареєструвалися, не відповідає вимогам щодо її повноважності (відсутність кворуму), то головуючий оголошує про перенесення сесії на іншу дату або час.

Повторна реєстрація депутатів здійснюється перед кожним пленарним засіданням у разі, якщо сесія триває більше одного дня. Результати реєстрації за підписом секретаря ради передаються головуючому на сесії.

На засіданнях міської ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях з дозволу більшості депутатів від загального складу ради лише при обговоренні того питання, по якому вони запрошені або за попереднім записом, який веде секретар ради. Заявки на запис подаються не пізніш як за добу до засідання.

На засіданнях міської ради та її органів можуть бути присутніми за запрошеннями гості та службові особи.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.

31. Секретаріат сесії міської ради

На час проведення сесії міська рада утворює секретаріат у складі не менше двох осіб з числа присутніх депутатів.

Секретаріат сесії проводить запис пленарних засідань, веде облік депутатів, що бажають виступити, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, виконує інші функції.

 

32. Відкриття сесії міської ради

Сесію міської ради відкриває міський голова.

У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесію відкриває і веде секретар міської ради, а за умов, викладених у частині 8 статті 46 цього ж закону, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один із депутатів міської ради.

На початку першого засідання головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів, що прибули на сесію.

За наявності кворуму (13 депутатів) головуючий оголошує сесію відкритою.

Одразу після відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі депутати і присутні в залі встають.

33. Послідовність розгляду питань на сесії міської ради

Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:

1) утворення секретаріату сесії;

2) затвердження регламенту роботи сесії;

3) інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських груп і фракцій;

4) прийняття порядку денного сесії;

5) оголошення депутатських запитів;

6) розгляд питань порядку денного;

7) оголошення заяв і пропозицій не з питань порядку денного, що надійшли від депутатів головуючому під час сесії, прийняття відповідних рішень;

8) оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських груп та фракцій; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями (різне).

34. Порядок денний сесії

Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

1) прийняття проекту порядку денного за основу. За основу приймається перелік тільки тих питань, які пройшли процедуру попереднього розгляду в раді. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на пленарному засіданні міської ради депутатів; Пропозиція про повторний розгляд питання на поточному пленарному засіданні приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні міської ради депутатів

2) у випадках, коли окремі питання вносяться на розгляд міської ради безпосередньо на сесії, без попереднього розгляду постійними комісіями, і включаються до порядку денного, проекти рішень із цих питань розглядаються радою в день роботи сесії. У разі, якщо питання не розглядалося в постійній профільній комісії, воно не може бути включено до порядку денного, якщо на його попередньому розгляді наполягає постійна профільна комісія, до відання якої воно належить;

3) внесення до порядку денного депутатських запитів. Депутатські запити вносяться до порядку денного сесії без голосування в обов’язковому порядку;

4) затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні міської ради депутатів. Послідовність розгляду питань порядку денного сесії визначає міська рада.

35. Тривалість сесії міської ради

Сесія Гніванської міської ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Більшістю голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради робота сесії може бути припинена, продовжена в терміни і дні, визначені радою, а також перенесена в постійні комісії.

36. Закриття сесії міської ради

Після вичерпання питань порядку денного сесії та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням міської ради припинити роботу сесії сесія закривається.

Головуючий оголошує сесію міської ради закритою, після чого виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі присутні в залі встають.

37. Протоколи сесії міської ради

Пленарні засідання міської ради записуються в журнал засідань сесій міської ради. Ведення протоколів сесії міської ради забезпечує секретар ради. Протягом місяця після закінчення сесії секретар завершує остаточне оформлення протоколу в двох примірниках.

У протоколі мають бути зазначені такі дані: найменування ради, порядковий номер сесії, дата і місце проведення сесії, загальний (кількісний) склад ради, кількість обраних депутатів до міської ради, кількість присутніх на сесії депутатів та їхні прізвища; список посадових осіб, що брали участь у роботі сесії; склад лічильної комісії; регламент роботи сесії; питання, що їх було внесено до порядку денного; короткий зміст і результати обговорення кожного питання в тій послідовності, у якій вони розглядалися на сесії, із зазначенням: прізвищ депутатів, прізвищ і службових посад осіб, які не є депутатами, але взяли участь в обговоренні питання, короткого змісту їхніх виступів, результатів голосування при прийнятті рішення. До протоколу додаються рішення, що були прийняті на сесії. Оформлений державною мовою протокол підписує головуючий на сесії.

             Секретар міської ради забезпечує відкритий доступ до протоколів пленарних засідань міської ради та організовує їх оприлюднення на офіційному сайті міста. В разі надходження запитів від громадян їм можуть надаватися витяги з протоколів пленарних засідань міської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

            У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол його підписують відповідно до обставин особи, визначені пунктом 54 Регламенту.

           Протоколи сесій міської ради зберігаються в секретаря міської ради. Ксерокопії рішень міської ради за дозволом міського голови видаються секретарем міської ради в установленому законом порядку.

          Секретар міської ради забезпечує створення в мережі інтернет на офіційному сайті міста архіву відеозаписів пленарних засідань міської  ради (в разі ведення офіційного запису сесій)      

Розділ 5.

Пленарні засідання міської ради

38. Час і місце проведення пленарних засідань міської ради

Пленарні засідання Гніванської міської ради складаються з засідань, які  проводяться з 9-00 до 13-00 та з 14-00 до 17-00 з перервою з 13-00 до 14-00.

Міська рада може прийняти рішення і про іншій час проведення пленарних засідань. Пленарні засідання проходять у сесійній залі, у якій встановлено Державний прапор. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб.

39. Ведення пленарних засідань

Пленарні засідання міської ради веде міський голова або інша особа відповідно до пунктів 31, 32 Регламенту.

Головуючий на пленарному засіданні:

1) відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерви;

2) виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради та міського голови;

3) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

4) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

5) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

6) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

7) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

8) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

9) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;

10) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту. Головуючий на пленарному засіданні має право ставити запитання, у першочерговому порядку, вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, а також на час тимчасової його відсутності ведення засідання доручається секретареві міської ради.

Головуючий на пленарному засіданні не повинен коментувати виступи промовців.

На час розгляду питання персонально щодо головуючого він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, а ведення засідання доручається секретарю ради.

 Виконавчий апарат міської ради  за наявності технічної можливості забезпечує   пряму онлайн трансляцію пленарних засідань міської ради в мережу інтернет, їх відео-аудіо запис на електронні носії,  надає допомогу в розповсюдженні матеріалів, пропозицій, інформацій, які надходять від депутатів.»

 

 

40. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні міської ради

Головуючий на сесії і депутати мають право порушити питання про попереднє встановлення обмеженого часу на розгляд того чи іншого питання з розподілом визначеного ліміту часу на доповідь, співдоповідь, відповіді на запитання, обговорення, заключне слово доповідача і співдоповідача, внесення пропозицій, прийняття рішення.

Час для доповіді, співдоповіді і заключного слова встановлюється міською радою після узгодження з доповідачем і співдоповідачем, але не може перевищувати 30 хвилин для доповіді, 15 хвилин – для співдоповіді і 5 хвилин – для заключного слова.

Кожному, хто виступає в обговоренні, надається до 5 хвилин для повторних виступів з того самого питання, а також для виступів при обговоренні окремих розділів – до 3 хвилин.

Для виступів із депутатськими запитами надається до 5 хвилин.

В окремих випадках головуючий за згодою більшості присутніх на пленарному засіданні депутатів може подовжити час виступу.

Міська рада може прийняти рішення про розгляд пов’язаних між собою питань "у пакеті". Такий варіант розгляду питань передбачає одну доповідь, співдоповіді, відповіді на запитання, обговорення "пакету" питань. Внесення пропозицій (поправок) і прийняття рішення проводиться з кожного питання "пакету" окремо. За рішенням міської ради рішення з усього "пакету" питань може проводитися одним голосуванням.

У кінці останнього під час сесії пленарного засідання міської ради відводиться час для оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення; заяв від депутатських груп, фракцій; коротких (до 3 хвилин) заяв і повідомлень депутатів, депутатських запитань.

41. Порядок надання слова

Заяви про надання слова для виступу можуть подаватись в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні. Головуючий надає слово для виступу також депутатам, які виявили бажання виступити підняттям руки.

Виступи проводяться з трибуни або в сесійній залі.

Обговорення питання припиняється в разі вичерпання встановленого ліміту часу або за рішенням більшості присутніх на сесії депутатів. При порушенні питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість записаних до виступу і депутатів, які вже виступили; з’ясовує, хто наполягає на виступі.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

                Запрошеним особам надається слово для виступу згідно з порядком денним та регламентом роботи сесії за дозволу головуючого. В інших випадках – якщо за це проголосувала більшість від присутніх у залі депутатів. Особи, що не є депутатами, за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні у випадках порушення ними встановленого порядку (регламенту).»

 

42. Відкритість пленарних засідань міської ради

Пленарні засідання міської ради є відкритими.

На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні народні депутати України та депутати Вінницької обласної ради, Тиврівської районної ради, представники Вінницької обласної державної адміністрації, представники Тиврівської районної державної адміністрації, керівники та посадові особи виконавчих органів міської ради, запрошені керівники підприємств, установ і організацій міста, району та області, представники засобів масової інформації, територіальної громади міста, політичних партій, громадських організацій, громадяни.

Особи, присутні на пленарних засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого може бути видалено із зали, де відбувається засідання.

У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

43. Дисципліна та етика пленарних засідань

На засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання і непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням тощо).

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів від присутніх на пленарному засіданні депутатів може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих питань, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

44. Зловживання правами під час пленарних засідань та їх наслідки

Під час пленарних засідань депутат міської ради та міський голова не повинні зловживати правами, наданими їм відповідними Законами.

Зловживанням своїми правами вважаються такі дії депутата, міського голови або присутніх під час засідань громадян, які:

1) обмежують права інших депутатів, громадян;

2) порушують норми чинного Регламенту;

3) заважають розгляду питань порядку денного по суті;

4) навмисне затягують процес обговорення питань;

5) вводять в оману присутніх наведенням неперевірених фактів, недостовірної інформації, посиланням на неіснуючі нормативно-правові акти;

6) публічно ставлять під сумнів професійну підготовку та моральні якості присутніх у залі;

7) перешкоджають прийняттю рішень;

8) ображають національну, професійну гідність присутніх у залі, їхні політичні, релігійні та інші погляди;

9) створюють у сесійній залі напружену, недоброзичливу обстановку, яка не сприяє плідній роботі міської ради та прийняттю виважених рішень;

10) принижують високе звання депутата міської ради (поява на засіданні та виступи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вживання ненормативної лексики, навмисне псування майна тощо).

      Запрошені та присутні повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою. Під час проведення сесії забороняється пересуватися по залу засідань. Проведення аудіозаписів та фото- і відеозйомки не повинно заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступів.

У разі зазначених вище зловживань присутнього громадянина,  депутата або міського голову може бути позбавлено права виступів на даному пленарному засіданні або запропоновано йому залишити сесійну залу до кінця засідання. Рішення про це приймається більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради.

 

Розділ 6.

Прийняття рішень

45. Місце і процедура прийняття рішень міською радою

Рішення Гніванської міської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після обговорення шляхом голосування.

Рішення міської ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.

Міська рада приймає рішення з дотриманням такого порядку: оголошення проекту рішення,  виступи з мотивів обговорення проекту рішення, голосування пропозицій і поправок, прийняття рішення в цілому.

Рішення міської ради в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (крім рішень з процедурних питань та з питань порядку денного), приймаються, якщо за них проголосувала більшість загального (кількісного) складу міської ради.

Двома третинами голосів депутатів загального (кількісного) складу ради приймаються рішення: а) про дострокове припинення повноважень міського голови; б) про підтвердження рішення міської ради, зупиненого міським головою (пункт 57 Регламенту); в) про прийняття Статуту територіальної громади міста Гнівань та села Грижинці; г) інші рішення, якщо цього вимагають закони України та Статут територіальної громади міста Гнівань та села Грижинці.

За рішенням міської ради, прийнятим більшістю загального (кількісного) складу ради, після обговорення проекту рішення може бути створено погоджувальну комісію або доручено одній із постійних комісій ради опрацювати пропозиції (поправки), що надійшли. У такому разі голосування пропозицій комісії і внесених депутатами пропозицій (поправок), а також прийняття рішення в цілому може бути перенесене міською радою на наступне пленарне засідання поточної сесії або на наступну сесію.

46. Право ухвального голосу

Право ухвального голосу мають депутати міської ради і міський голова.

Кожен депутат міської ради має право одного голосу і голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

При встановленні результатів голосування до загального (кількісного) складу ради або кількості депутатів, що присутні на пленарному засіданні, додається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні, і враховується його голос.

 

47. Підрахунок голосів. Лічильна комісія

Для підрахунку голосів при проведенні голосування міська рада на початку першого пленарного засідання сесії обирає з числа депутатів лічильну комісію. Кандидатури до складу лічильної комісії вносяться представниками депутатських груп і фракцій.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії і затверджуються міською радою.

Лічильна комісія може бути постійною, про що міська рада приймає відповідне рішення.

У разі відсутності або відмови когось із членів лічильної комісії брати участь у її роботі міська рада обирає іншого члена лічильної комісії замість відсутнього або того, хто відмовився в ній працювати.

48. Поіменне голосування

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів чи депутатських груп або фракцій, якщо воно підтримане не менш ніж однією третиною присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів міської ради головою лічильної комісії на пленарному засіданні з трибуни, в порядку, визначеному алфавітним списком, після чого підписаний листок опитування передається головуючому на сесії для оголошення результатів.

Результати поіменного голосування зберігаються в матеріалах сесії та надаються депутатам Гніванської міської ради за вимогою до оприлюднення, що здійснюється через друковані та електронні засоби масової інформації Гніванської міської ради.

49. Таємне голосування

Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів чи депутатських груп, або фракцій.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених частинами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, постійну або обрану на початку сесії, або спеціально для проведення таємного голосування.

Лічильна комісія визначає час, місце і порядок організації голосування, доводить їх до відома всіх депутатів.

Перед початком голосування лічильна комісія:

1) одержує від секретаря міської ради список всіх депутатів;

2) визначає зміст і форму бюлетенів (з наступним затвердженням міською радою), організує їх виготовлення;

3) перевіряє наявність приміщення для таємного голосування;

4) перевіряє скриньки для таємного голосування шляхом їх обстеження.

Лічильна комісія забезпечує всі умови для повного додержання таємниці голосування. Процедура таємного голосування має бути такою, що унеможливлює застосування технологій контролю за волевиявленням депутатів (нанесення різними способами різних позначок на бланках бюлетенів, винесення і передавання бюлетенів іншим особам тощо).

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі її члени. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або уповноважений нею член доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів. Міська рада затверджує протокол лічильної комісії більшістю голосів присутніх на сесії депутатів, після чого головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте за результатами таємного голосування рішення.

При виявленні порушень, допущених під час голосування, за рішенням більшості депутатів, присутніх на сесії, проводиться повторне голосування.

50. Прийняття рішень з питань формування порядку денного сесії

Прийняття рішень з питань формування та внесення змін до порядку денного сесії відбувається за процедурою, описаною в пункті 34 Регламенту.

51. Прийняття рішень з питань порядку денного

Рішення з питання, внесеного до порядку денного, порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради.

52. Особливості прийняття рішень з питань міського бюджету

У разі розгляду відповідно до пункту 40 Регламенту "пакету" пов’язаних між собою питань щодо наповнення міського бюджету і використання бюджетних коштів за рішенням міської ради може проводитися одне голосування з усього "пакету" питань. Результати такого голосування вважаються результатами голосування з кожного окремого питання "пакету".

При затвердженні міського бюджету та внесенні до нього змін за рішенням міської ради на голосування можуть ставитися "пакети" пропозицій і поправок.

Пропозиції до проектів рішень з питань міського бюджету ставляться на голосування тільки після їх попереднього розгляду постійною планово-бюджетною комісією та отримання висновків фінансового управління міської ради.

53. Прийняття рішень з процедурних питань

Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду питань, надання слова особі, що не є депутатом, продовження часу виступу тощо) приймаються, якщо за них проголосувало не менше третини присутніх на пленарному засіданні депутатів.

54. Пропозиції до проектів рішень

Підписані пропозиції до проектів рішень, подаються в письмовій формі у 2-х примірникам (один в матеріали головуючому, другий – для протоколу пленарного засідання).

Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради.

Редакційні правки, що надані усно або письмово, ставляться на голосування.

Проекти рішень з усіма наявними до них правками, пропозиціями та доповненнями (за наявності), а також з листами узгоджень, довідковими, інформаційними, експертними та іншими матеріалами до них зберігаються в відділах протягом діючого скликання міської ради.

Проекти рішень, з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних правок, доопрацьовуються їх розробниками протягом 5-ти робочих днів та подаються ними на підпис особі, яка головувала на сесії.

55. Підписання рішень міської ради

Прийняті міською радою рішення підписуються міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради. У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", прийняті міською радою рішення підписуються секретарем міської ради; у випадку, передбаченому частинами 8 та 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – депутатом ради, який за рішенням ради головував на її засіданні.

У разі відмови міського голови підписати рішення протягом 5 днів після його прийняття (якщо ним не започатковано процедуру зупинення рішення відповідно до пункту 57 Регламенту), а також після підтвердження міською радою свого рішення, зупиненого міським головою згідно з пунктом 57 Регламенту, рішення підписує секретар міської ради.

У разі відсутності секретаря міської ради або якщо він відмовляється підписати рішення у випадках, зазначених у першому і другому абзацах цього пункту Регламенту, рішення підписує за дорученням міської ради один із депутатів, що був присутнім на пленарному засіданні ради під час прийняття цього рішення.

Якщо депутат, який за дорученням міської ради головував на пленарному засіданні ради, не може або відмовляється підписати рішення, його за дорученням міської ради підписує інший депутат, що був присутнім на пленарному засіданні ради під час прийняття даного рішення.

Рішення, які підписані головуючим на сесії (або особою, передбаченою цим пунктом) розробники надають секретарю ради в день їх підписання для подальшої організації їх тиражування і розсилки.

56. Набрання чинності рішеннями міської ради

Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття і вводяться в дію з дня їх підписання суб’єктами, визначеними в пункті 55 Регламенту.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

57. Зупинення рішення міської ради міським головою

Рішення міської ради в п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесене ним на повторний розгляд міської ради з обґрунтованими зауваженнями.

Зупинення рішення міської ради міським головою здійснюється розпорядженням міського голови про зупинення відповідного рішення. У цьому розпорядженні мають бути зазначені обґрунтовані зауваження, на підставі яких зупинено рішення, визначено дату, час і місце скликання сесії міської ради, на якій буде внесено на повторний розгляд зупинене рішення та обґрунтовані зауваження, на підставі яких його зупинено.

Міська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення 2/3 голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради, міський голова зобов’язаний його підписати, і воно набирає чинності.

58. Нумерація рішень міської ради

Рішенням міської ради, прийнятим з питань, що були внесені до порядку денного сесії, присвоюється номер (наприклад, рішення № 1).

 

59. Оприлюднення рішень міської ради

Рішення міської ради терміново тиражуються в необхідній кількості примірників та надсилаються канцелярією міської ради (не пізніше п’ятиденного терміну з дня підписання) відповідним виконавчим органам міської ради, посадовим особам для організації їх виконання, для роботи із заявниками.

Рішення міської ради, що мають загальноміський характер, оприлюднюються через друковані та електронні засоби масової інформації Гніанської міської ради, доводяться до відома населення міста в будь-який інший спосіб.

Розділ 7

 Депутати міської ради і депутатські групи, фракції

60. Правові засади діяльності депутатів міської ради

Порядок діяльності депутатів міської ради визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та цим Регламентом.

61. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів і визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

62. Права та обов’язки депутата міської ради

Депутат міської ради має обов’язки і права, визначені статтями 18 і 19 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

63. Участь депутата в сесіях міської ради та засіданнях її органів

Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Депутат міської ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат міської ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.

У разі неможливості розглянути пропозиції та зауваження у місячний строк та за клопотанням органу, або посадової особи, які були зобов’язані їх розглянути, рада може продовжити строк розгляду пропозицій і зауважень, але не більш ніж на 10 днів.

На пленарних засіданнях міська рада періодично інформує депутатів про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

64. Позасесійні форми роботи депутата міської ради в раді та її органах

У періодах між сесіями депутат міської ради бере участь у роботі постійної комісії, тимчасових контрольних комісій та інших органів, до складу яких його обрано; виконує доручення міської ради, її органів та міського голови; може брати участь у загальних зборах депутатів, зборах депутатських груп і фракцій, до складу яких він входить.

Депутат міської ради може взяти участь з правом дорадчого голосу в роботі будь-якого органа міської ради (постійної комісії, тимчасової контрольної комісії та інших), до складу якого він не входить.

Депутат міської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі виконавчого комітету міської ради та інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань і прийнятті рішень, що стосуються інтересів виборців.

65. Загальні збори депутатів міської ради

Міський голова має право скликати загальні збори депутатів для:

1) попереднього ознайомлення їх із питаннями та матеріалами, що виносяться на чергову сесію міської ради;

2) обговорення питань організації діяльності міської ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями тощо.

Для ознайомлення депутатів із структурою, роботою, матеріальним забезпеченням органів, підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії міської ради, можуть організовуватися загальні збори депутатів.

Участь депутатів міської ради в загальних зборах не є обов’язковою.

66. Депутатське звернення

Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до міського голови, до посадових осіб міської ради та її виконавчих органів, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їхньої компетенції.

Порядок розгляду депутатських звернень і надання відповідей на них визначається статтею 13 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

67. Депутатський запит

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.

Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні в письмовій чи усній формі.

На поточній сесії міської ради один депутат може внести не більше двох запитів.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії ради. Рішення про підтримку міською радою депутатського запиту приймається після обговорення на пленарному засіданні не менш ніж однією третиною голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Орган або посадова особа, до яких спрямовано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутатові. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат міської ради має право виступити і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає депутат і не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради.

Посадових осіб, до яких звернено запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Підтримання депутатського запиту оформлюється окремим рішенням Гніванської міської ради, до якого додається текст депутатського запиту.

68. Депутатське запитання

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути дана депутатові в індивідуальному порядку або оголошена на сесії ради, якщо цього вимагає депутат.

Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

69. Забезпечення умов для здійснення депутатській повноважень у міській раді та в органах.

Міська рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами міської ради своїх повноважень відповідно до статті 35 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

70. Депутатські групи, фракції

Депутатська група - це об'єднання депутатів міської ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах.

Депутати міської ради можуть об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, що їх розв'язують депутати, або іншими ознаками.

Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів міської ради.

Депутатська фракція – це об’єднання депутатів міської ради на основі єдності поглядів або належності до політичної партії чи блоку політичних партій.

Мінімальна кількість депутатів, що входять до однієї депутатської фракції дорівнює кількості місць у складі міської ради, отриманих партією, що набрала на виборах найменшу кількість голосів виборців з усіх партій, які пройшли до складу міської ради

Депутатську групу, фракцію очолює керівник (уповноважена особа), обраний зі складу депутатів міської ради – членів групи, фракції.

71. Порядок створення депутатських фракцій та депутатських груп

Депутатську фракцію може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням депутатів міської ради, які виявили бажання об’єднатися у фракцію.

Для цього керівник (уповноважена особа) фракції подає міському голові протокол зборів

депутатів, на яких ухвалено рішення про створення відповідної фракції. Протокол зборів має містити:

1) назву депутатської фракції;

2) ПІБ керівника фракції;

3) ПІБ депутатів, що входять до складу фракції, завірені їх особистими підписами.

Протоколи можуть бути подані міському голові не пізніше як за 3 дні до початку чергової сесії міської ради.

Нову депутатську фракцію може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням депутатів міської ради, які виявили бажання об’єднатися у фракцію.

Депутати міської ради мають право вільного виходу із депутатської фракції, а також входження до іншої депутатської фракції чи залишення поза фракціями. Про вихід із депутатської фракції або перехід до іншої депутат подає заяву для оголошення її на пленарному засіданні.

Депутатська фракція реєструється міською радою за поданням керівника (уповноваженої особи) фракції, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви і персонального складу.

Депутатську групу може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

Депутати міської ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, що очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

72. Припинення діяльності депутатських груп та фракцій

Діяльність депутатської групи або фракції припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, унаслідок чого кількість членів групи, фракції стає меншою за мінімальну;

2) у разі прийняття депутатами міської ради, що входять до складу депутатської групи або фракції, рішення про саморозпуск;

3) після закінчення строку повноважень міської ради;

4) після закінчення строку, на якій депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу або фракцію.

 

73. Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції

Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції є добровільним.

Умови вступу депутатів до депутатських груп чи фракцій, їх виходу або виключення з них визначаються депутатськими групами або фракціями.

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції.

Про зміни в складі депутатських груп або фракцій керівник (уповноважений представник) повідомляє письмово міського голову; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або тільки керівник (уповноважений представник) депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з неї.

74. Права депутатських груп та фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради та офіційних делегаціях міської ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції. У разі створення більшості відповідальність за рішення та їх втілення несе сформована більшість міської ради;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Повноваження депутатських груп, фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені територіальної громади міста, Гніванської міської ради.

75. Організація діяльності депутатських груп та фракцій

Організація діяльності депутатських груп та фракцій покладається на міського голову.

Міська рада надає приміщення для засідань депутатських груп та фракцій.

Порядок роботи депутатських груп і фракцій визначають самі групи і фракції.

Депутатські групи, фракції мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні міської ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у засобах масової інформації.

Депутатські групи і фракції можуть запрошувати на свої засідання міського голову, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, членів виконавчого комітету міської ради, керівників виконавчих органів (відділів, управлінь) міської ради.

Головуючий на сесії міської ради інформує депутатів про утворення, розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва і складу депутатських груп, фракцій.

76. Депутатські об’єднання і неформальні групи

Депутати міської ради і депутатські групи та фракції можуть вільно співпрацювати між собою, утворюючи депутатські об’єднання і неформальні групи, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом.

 

 

 

77. Погоджувальна рада депутатських груп та фракцій

З метою підвищення ефективності роботи сесії міської ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях з ініціативи міського голови може утворюватися погоджувальна рада депутатських фракцій - консультативно-дорадчий орган.

До складу погоджувальної ради депутатських фракцій входять міський голова та керівники депутатських фракцій з правом ухвального голосу. У роботі погоджувальної ради депутатських фракцій беруть участь голови постійних комісій міської ради, керівники депутатських груп з правом дорадчого голосу.

Головує на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій міський голова. У разі відсутності міського голови на засіданнях головує секретар міської ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських фракцій чи голів постійних комісій, чи керівників депутатських груп за їх дорученням у засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій беруть участь їх повноважні представники з числа депутатів міської ради. При цьому повноважні представники депутатських фракцій отримують право ухвального голосу, а комісій та груп – дорадчого.

Депутати міської ради мають право бути присутніми на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, вносити пропозиції.

Рішення погоджувальної ради депутатських фракцій приймаються такою кількістю голосів членів погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка в сумарному підрахунку голосів членів їхніх фракцій забезпечує прийняття позитивного рішення при голосуванні в сесійній залі.

Рішення погоджувальної ради депутатських фракцій мають рекомендаційний характер для міського голови і депутатів міської ради.

Розділ 8

 Посадові особи та органи міської ради

78. Міський голова. Його повноваження в міській раді

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Гнівань та села Грижинці.

Міський голова:

1) організує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу міської ради;

2) підписує рішення міської ради;

3) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

4) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

5) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

6) здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;

7) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

8) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет і звіти про їх виконання;

9) представляє міську раду у відносинах з державними органами, іншими організаціями місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

10) укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а договори з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає на затвердження ради.

Міський голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою.

На вимогу не менше половини депутатів від загального (кількісного) складу міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради в будь-який визначений ними термін.

79. Діяльність міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови

Якщо повноваження міського голови достроково припинено у зв’язку з його смертю або визнанням його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошенням таким, що помер, то повноваження міського голови на період до обрання нового виконує секретар міської ради.

У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради, а також у випадку його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень секретаря, міська рада обирає нового секретаря міської ради, який здійснює повноваження секретаря і визначені пунктом 85 Регламенту повноваження міського голови до обрання нового міського голови. Пропозиції щодо кандидатури на посаду нового секретаря можуть вносити постійні комісії ради, депутат (депутати) міської ради, депутатські групи і фракції.

У разі прийняття рішення про розпуск виконавчого комітету міської ради, а також у випадку, коли виконавчий комітет ради приймає рішення про саморозпуск (відставку), міська рада утворює новий виконавчий комітет ради, визначає його чисельність, затверджує персональний склад виконавчого комітету, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету, кандидатур на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету можуть вносити постійні комісії ради, депутат (депутати) міської ради, депутатські групи, фракції. Новостворений виконавчий комітет ради здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету після обрання міського голови.

80. Повноваження міського голови, які не можуть бути покладені на виконувачів його обов’язків

У разі відсутності міського голови або дострокового припинення його повноважень особи, що виконують його обов’язки згідно з пунктом 84 Регламенту, не можуть:

1) зупиняти рішення міської ради за процедурою, визначеною пунктом 4 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2) порушувати питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням місцевого референдуму відповідно до пункту 3 статті 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

3) порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради згідно з пунктом 4 статті 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

81. Секретар міської ради. Його повноваження

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар міської ради:

1) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

2) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

3) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

4) сприяє депутатам міської ради в здійсненні їхніх повноважень.

Секретар міської ради здійснює інші повноваження, визначені статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

82. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради

Повноваження секретаря міської ради вважаються достроково припиненими в разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень секретаря;

2) дострокового припинення повноважень депутата міської ради згідно з частинами 1 та 2 статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад";

3) прийняття міською радою рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради.

83. Діяльність секретаря міської ради в період відсутності міського голови

На період відсутності міського голови (хвороба, відрядження, зникнення тощо) секретар міської ради може виконувати повноваження міського голови, визначені відповідним розпорядженням міського голови, а якщо такого нема, відповідним рішенням міської ради згідно з пунктом 85 Регламенту.

84. Діяльність секретаря міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови

У разі дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради за рішенням міської ради здійснює повноваження міського голови, визначені пунктом 85 Регламенту.

85. Виконання секретарем міської ради повноважень міського голови

У разі дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради:

1) організує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу міської ради;

2) підписує рішення міської ради;

3) здійснює керівництво апаратом міської ради;

4) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

5) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів міського бюджету і звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою бюджет і звіти про його виконання;

6) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

7) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму та міської ради;

8) представляє територіальну громаду та міську раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

9) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її органів;

10) укладає від імені міської ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження ради;

11) веде особистий прийом громадян;

12) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

13) видає розпорядження в межах наданих йому повноважень.

Секретар міської ради, що здійснює повноваження міського голови, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього міською радою обов’язків.

При здійсненні наданих повноважень секретар міської ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською радою.

У день визнання повноважень новообраного міського голови повноваження секретаря міської ради, визначені даним пунктом Регламенту, припиняються.

86. Постійні комісії міської ради

Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються міською радою в складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

87. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій

У Гніванській міській раді створюються такі постійні комісії:

1)       комісія з питань планування, бюджету та фінансів.

2)      комісія з питань депутатської діяльності, етики, соціального захисту населення, дотримання законності та правопорядку.

3)       комісія у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту

4)      комісія з діяльності в сфері містобудування, архітектури, землеустрою та охорони навколишнього природного середовища.

5)       комісія з діяльності в  галузі житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, промисловості, побутового,  торговельного обслуговування.

88. Порядок формування постійних комісій міської ради

Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про створення нових комісій, ліквідацію або реорганізацію раніше створених, із внесенням відповідних змін до Регламенту роботи міської ради 6 скликання.

Кількісний, фракційний і персональний склад постійних комісій затверджується відповідним рішенням міської ради.

Мінімальна кількість членів постійної комісії не може бути меншою 5. Формування персонального складу постійних комісій здійснюється з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

Якщо при формуванні складу постійних комісій виникають протиріччя стосовно їх фракційного або персонального складу, а так само у випадку наполягання будь-якої з депутатських фракцій на забезпеченні права пропорційного представництва в постійних комісіях, формування фракційного складу постійних комісій здійснюється з дотриманням таких правил:

депутатські фракції, кількість членів яких більша, ніж кількість постійних комісій, делегують до складу постійних комісій по одному депутату;

депутатські фракції, кількість членів яких менша, ніж кількість постійних комісій, делегують по одному депутату до складу окремих, за їх вибором, постійних комісій;

решта місць у постійних комісіях заповнюється депутатськими фракціями пропорційно кількості депутатів у фракції, які залишились нерозподіленими за постійними комісіями;

пропорційність представництва розраховується послідовно при формуванні кожної наступної комісії;

послідовність формування фракційного складу постійних комісій визначається від комісій з більшою кількістю членів до комісій з меншою кількістю членів.

Останніми розподіляються по постійних комісіях позафракційні депутати.

Після затвердження кількісного і фракційного складу постійних комісій за домовленістю між депутатськими фракціями їх місця в постійних комісіях можуть передаватись представникам іншої фракції. Про таке рішення голови відповідних фракцій мають подати відповідну заяву секретарю ради.

Після остаточного визначення кількісного і фракційного складу постійних комісій депутатські фракції вносять пропозиції щодо персонального складу постійних комісій.

Персональний склад постійних комісій затверджується на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів від загального (кількісного) складу ради.

У випадку виходу депутата зі складу депутатської фракції або його переходу до іншої фракції за ним зберігається членство у відповідній постійній комісії.

Кандидатури голів постійних комісій висуваються постійними комісіями або депутатськими фракціями і затверджуються на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів від загального (кількісного) складу ради.

89. Повноваження постійних комісій міської ради

Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;

2) вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради;

3) розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з питань, внесених на розгляд ради.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їхніх філій та відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;

Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

90. Права постійних комісій міської ради

Постійні комісії міської ради мають право:

1) скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому частиною 8 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2) вносити пропозиції щодо питань на розгляд міської ради;

3) виступати на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями;

4) отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їхніх філій і відділень необхідні матеріали і документи з питань, що належать до відання постійних комісій, у порядку, визначеному законами України;

5) готувати рекомендації, що підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, і отримувати від них відповіді про результати розгляду рекомендацій та вжиті заходи;

6) створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців для вивчення питань і розробки рішень міської ради;

7) розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

91. Організація роботи постійних комісій міської ради

Організація роботи постійних комісій міської ради здійснюється відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та положень про відповідні постійні комісії міської ради.

92. Колегія голів постійних комісій

З метою підвищення ефективності роботи міської ради та її органів з ініціативи міського голови може утворюватися колегія голів постійних комісій.

До складу колегії голів постійних комісій входять міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій міської ради з правом ухвального голосу. У роботі колегії голів постійних комісій беруть участь члени виконавчого комітету міської ради з правом дорадчого голосу.

Головує на засіданнях колегії голів постійних комісій міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради. У разі відсутності когось із голів постійних комісій у засіданні колегії беруть участь з правом ухвального голосу заступники голів комісій чи секретарі.

Депутати міської ради мають право бути присутніми на засіданнях колегії голів постійних комісій, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на цих засіданнях, вносити свої пропозиції.

Рішення колегії голів постійних комісій приймаються більшістю голосів присутніх з правом ухвального голосу.

Рішення колегії голів постійних комісій мають рекомендаційний характер для міського голови, секретаря, постійних комісій і депутатів міської ради.

93. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, кількісний і персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів загального (кількісного) складу міської ради. Формування тимчасових контрольних комісій може здійснюватися, якщо на цьому наполягає хоча б одна депутатська фракція, на засадах пропорційного представництва депутатських фракцій.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

94. Виконавчі органи міської ради

Виконавчими органами міської ради є виконавчий комітет міської ради та його відділи.

Виконавчі органи міської ради є підконтрольними і підзвітними раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження, визначені в главі 2 розділу ІІ та в статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Виконавчі органи міської ради організують свою роботу відповідно до статей 51, 53 та 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради. Секретар міської ради входить до складу виконавчого комітету ради за посадою.

 

95. Виключна компетенція міської ради щодо її виконавчих органів

Міська ради на своїх пленарних засіданнях:

1) утворює виконавчий комітет ради, визначає його чисельність, затверджує персональний склад; вносить зміни до складу виконавчого комітету та розпускає його;

2) затверджує за пропозицією міського голови структуру і загальну чисельність виконавчих органів ради, витрати на їх утримання;

3) утворює за поданням міського голови інші виконавчі органи ради;

4) затверджує положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради;

5) заслуховує звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради;

6) заслуховує звіти керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

7) скасовує акти виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

96. Діяльність виконавчого комітету міської ряди в період відсутності міського голови

На період відсутності міського голови (хвороба, відрядження, зникнення тощо) обов’язки міського голови з виконавчої роботи покладаються на заступника міського голови, визначеного відповідним розпорядженням міського голови, а якщо такого немає, відповідним рішенням міської ради.

97. Діяльність виконавчого комітету міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови

У разі дострокового припинення повноважень міського голови діяльність виконавчого комітету міської ради визначається відповідно до пункту 79 Регламенту.

Розділ 9

 Прикінцеві положення

98. Одноразові відхилення від норм Регламенту

 

Одноразові відхилення від закріплених Регламентом норм можливі тільки при розгляді процедурних і організаційних питань роботи міської ради.

Рішення про одноразове відхилення від норм Регламенту приймається більшістю депутатів від загального (кількісного) складу ради.

99. Контроль за дотриманням норм Регламенту

Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на постійну комісію міської радиз питань депутатської діяльності, етики, соціального захисту населення, дотримання законності та правопорядку.

100. Правові наслідки порушень Регламенту

Порушення Регламенту можуть бути підставою:

а) для зупинення рішення міської ради міським головою в п’ятиденний строк після його прийняття; б) для визнання в судовому порядку рішення міської ради, прийнятого з такими порушеннями, недійсним.

101. Відповідальність за порушення Регламенту

У разі порушення депутатом міської ради норм Регламенту на пленарних засіданнях ради до нього можуть бути вжиті заходи, визначені в пунктах 43 і 44 Регламенту.

Порушення норм Регламенту головуючим на пленарному засіданні, якщо він обраний депутатами відповідно до пункту 32 Регламенту, може бути підставою для його переобрання.

Неодноразові порушення Регламенту міським головою, секретарем міської ради та головами постійних комісій можуть бути підставою для внесення на розгляд міської ради питання про недовіру міському голові, дострокового припинення повноважень секретаря міської ради, переобрання голів постійних комісій.

102. Внесення змін і доповнень до Регламенту.

Питання про зміни і доповнення до Регламенту розглядаються міською радою за процедурою згідно з пунктом 18 Регламенту.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                      В.В.Кулешов

 

         м. Гнівань

         22  грудня 2015 року